රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලියේ සහ රූපවාහිනියේ ආගමික වැඩසටහන් සඳහා දැන් ඔබටත් දායකත්වය සැපයිය හැක.

 ධර්මදේශනා සදහා ඉල්ලූම් පත‍්‍ර පහතින් ලබා ගත හැක:

ධර්මදේශනා සදහා ඉල්ලූම් පත‍්‍රය.docx
ධර්මදේශනා සදහා ඉල්ලූම් පත‍්‍රය.pdf


Rangiri Sri Lanka Media NETWORK
Home
Radio
TV
News Paper
Media School
About Us
News Info